Học tiếng Anh > whatever

whatever

bất cứ thứ gì, bất kể thứ gì
« Back to Glossary Index