Học tiếng Anh > whether

whether

có..không; có… chăng; không biết có.. không
« Back to Glossary Index