Học tiếng Anh > which

which

nào, bất cứ.. nào; ấy, đó
« Back to Glossary Index