ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
« Back to Glossary Index