Học tiếng Anh > whole

whole

bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng; toàn bộ, tất cả, toàn thể
« Back to Glossary Index