Học tiếng Anh > wonder

wonder

ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
« Back to Glossary Index