Học tiếng Anh > worship

worship

sự tôn thờ, sự tôn sùng; thờ, thờ phụng, tôn thờ
« Back to Glossary Index