Học tiếng Anh > written

written

viết ra, được thảo ra
« Back to Glossary Index