Học tiếng Anh > yard

yard

lat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)
« Back to Glossary Index