còn, hãy cỏn, còn nữa; như mà, xong, tuy thế, tuy nhiên
« Back to Glossary Index