anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày;
« Back to Glossary Index