Học tiếng Anh > accurate

accurate

đúng đắn, chính xác, xác đáng
« Back to Glossary Index