Học tiếng Anh > accurately

accurately

đúng đắn, chính xác
« Back to Glossary Index