hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
« Back to Glossary Index