Học tiếng Anh > action

action

hành động, hành vi, tác động
« Back to Glossary Index