Học tiếng Anh > advice

advice

lời khuyên, lời chỉ bảo
« Back to Glossary Index