Học tiếng Anh > advise

advise

khuyên, khuyên bảo, răn bảo
« Back to Glossary Index