Học tiếng Anh > affect

affect

làm ảnh hưởng, tác động đến
« Back to Glossary Index