Học tiếng Anh > afford

afford

có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)
« Back to Glossary Index