Học tiếng Anh > aircraft

aircraft

máy bay, khí cầu
« Back to Glossary Index