gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
« Back to Glossary Index