Học tiếng Anh > allow

allow

cho phép, để cho




« Back to Glossary Index