Học tiếng Anh > allow

allow

cho phép, để cho
« Back to Glossary Index