Học tiếng Anh > also

also

cũng, cũng vậy, cũng thế
« Back to Glossary Index