Học tiếng Anh > alter

alter

thay đổi, biến đổi, sửa đổi




« Back to Glossary Index