Học tiếng Anh > altogether

altogether

hoàn toàn, hầu như; nói chung
« Back to Glossary Index