Học tiếng Anh > appear

appear

xuất hiện, hiện ra, trình diện
« Back to Glossary Index