Học tiếng Anh > application

application

sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm
« Back to Glossary Index