Học tiếng Anh > apply

apply

gắn vào, ghép vào, áp dụng vào
« Back to Glossary Index