Học tiếng Anh > approve

approve

tán thành, đồng ý, chấp thuận
« Back to Glossary Index