Học tiếng Anh > autumn

autumn

mùa thu (US: mùa thu là fall)
« Back to Glossary Index