Học tiếng Anh > fall

fall

rơi, ngã, sự rơi, ngã
« Back to Glossary Index