Học tiếng Anh > face

face

mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
« Back to Glossary Index