Học tiếng Anh > facility

facility

điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi
« Back to Glossary Index