Học tiếng Anh > band

band

băng, đai, nẹp
« Back to Glossary Index