Học tiếng Anh > bank

bank

bờ (sông…) , đê
« Back to Glossary Index