Học tiếng Anh > barrier

barrier

đặt chướng ngại vật
« Back to Glossary Index