Học tiếng Anh > base

base

cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
« Back to Glossary Index