Học tiếng Anh > basement

basement

1. nền móng, móng (của một bức tường…)
2. tầng hầm




« Back to Glossary Index