Học tiếng Anh > battle

battle

trận đánh, chiến thuật
« Back to Glossary Index