Học tiếng Anh > bear

bear

mang, cầm, vác, đeo, ôm
« Back to Glossary Index