Học tiếng Anh > beat

beat

tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
« Back to Glossary Index