Học tiếng Anh > beginning

beginning

phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
« Back to Glossary Index