Học tiếng Anh > branch

branch

ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
« Back to Glossary Index