Học tiếng Anh > brightly

brightly

sáng chói, tươi
« Back to Glossary Index