Học tiếng Anh > bright

bright

sáng, sáng chói
« Back to Glossary Index