Học tiếng Anh > brand

brand

nhãn (hàng hóa)
« Back to Glossary Index