có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
« Back to Glossary Index