Học tiếng Anh > capacity

capacity

năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất
« Back to Glossary Index