Học tiếng Anh > capital

capital

thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
« Back to Glossary Index