Học tiếng Anh > celebration

celebration

sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm; sự tán dương,
« Back to Glossary Index